Hangi Durumlarda Kaydım Siliniz?


Hangi durumlarda kaydım silinir ?
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  12. Maddesinin (4) bendi gereği;
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  31. Maddesinin (1) bendi gereği;
 • Tezli yüksek lisans programında  (bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç) dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
 • Azami altı yarıyıl süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  34. Maddesinin (5),(6),(7) bendleri gereği;
 • Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavında  başarısız bulunarak tezi reddedilen,
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunan, bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen,
 • Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen, öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir ve  öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  36. Maddesinin (2),(3) bendleri gereği;
 • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  37. Maddesinin (3), (6) bendleri gereği;
 • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda, zaruri haller dışında aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • Bir öğrenci, en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Belirlenen sınav döneminde yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  39. Maddesinin (3), (5) bendleri gereği;
 • Tez önerisi reddedilen doktora öğrencisine yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
 • Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
 • Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan doktora öğrencisinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  41. Maddesinin (5),(6) ve (7) bendleri gereği;
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen doktora öğrencisinin programı ile ilişiği kesilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencisi en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
 • Belirlenen sınav tarihinde mazeretsiz olarak tez savunma sınavına girmeyen doktora öğrencisinin durumu başarısız olarak değerlendirilir. Sınavın yapıldığı tarihi takip eden beş işgünü içerisinde mazeretinin belgesini ilgili enstitüye sunmayan veya mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilmeyen öğrencinin programı ile ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  48. Maddesinin (1) bendi gereği;
 • Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmeyen yüksek lisans ve doktora öğrencisine başvurusu üzerine  Enstitü yönetim kurulu kararıyla teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde program ile ilişiği kesilir.
 
 1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  51. Maddesinin (1) bendi gereği;
 • 8/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin, bu Yönetmelikle belirlenen hükümleri yerine getirmeyenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.