Azami sürelerde programı tamamlayamazsam ne gibi işlem yapılıyor?


Azami sürelerde programı tamamlayamazsam ne gibi işlem yapılıyor?
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programıyla ilişiği kesilir.                
Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami dört yarıyıldır. Bu süre sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süresi(6 yarıyıl) içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programıyla ilişiği kesilir.
 
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin program ile ilişiği kesilir.